top of page

Vad är Initiativet Bygg i Tid?

Bostadsförsörjningen och bostadsbyggandets förutsättningar påverkar så gott som allting i det svenska samhället. Finns det inte tillräckligt med bostäder för alla grupper i samhället påverkas arbetsmarknad, integration och boendesegregation, forskning och högre utbildning samt näringslivets och offentliga arbetsgivares möjligheter att locka kompetens till nya jobb och företagsetableringar.

 

Det tar för lång tid för nya byggprojekt att komma i gång, och en av de främsta orsakerna är allt längre ledtider för detaljplaner och bygglovshandläggning. Det finns allt fler inbyggda målkonflikter i dagens regelverk, men det är inte den enda förklaringen till varför det tar väldigt olika lång tid att få klartecken för att påbörja ett bostadsbyggnadsprojekt.

Människor måste kunna bo för att kunna ta ett jobb. Unga måste kunna komma in på bostadsmarknaden, studenter måste kunna få en bostad på studieorten och äldre måste kunna få möjlighet att flytta in i lämpligare boenden när den tiden kommer. Alla berörs av om det är brist på bostäder. Antingen för att de är för få eller att de som finns är för dyra.

Att det byggs för lite berör många - svenskt bostadsbyggande och bostadsutveckling behöver fungera bättre för fler. Mer kunde byggas, fler skulle snabbare kunna få tillgång till ett boende och prisutvecklingen skulle kunna stabiliseras.

Det finns ingen enskild reform eller lagändring som kan vända nuvarande utveckling. Snarare krävs en kombination av förändringar, både inom regelverk och hur dessa tillämpas.

Initiativet Bygg i Tid vill samla så många intressenter som möjligt kring ambitionen att belysa hur ledtiderna ska kunna förkortas. Vilka regler som behöver ses över, rollfördelning och vilka delar av handläggningen där det finns mest tid att vinna på att reformera.

Att det går trögt att utveckla fler bostäder följer ingen naturlag. Den utveckling som nu präglar bostadsmarknaden har vuxit fram på senare tid. Den går därmed också att vända. Initiativet Bygg i Tid kommer att genom dialog, opinionsbildning och sakkunskap verka för en bestående förändring av förutsättningarna att mer kan byggas snabbare.

Se vår film från lanseringen
bottom of page